Hoangsoft.com được xây dựng trên nền tảng WordPress và Woocommerce, do đó việc sử dụng các Webhook và API được cung cấp theo tài liệu của WordPress và Woocommerce.

Xem tài liệu WordPress REST API: https://developer.wordpress.org/rest-api/

Xem tài liệu Woocommerce REST API: https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/