Giới thiệu dịch vụ

Hoangsoft Premium là gói dịch vụ trả phí cho các yêu cầu đơn lẻ bởi người dùng sở hữu website tại Hoangsoft.

Chi phí cụ thể được cập nhật tại bảng phí dịch vụ support.

Bảng phí dịch vụ support

Đang cập nhật

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản này áp dụng cho dịch vụ Hoangsoft Premium.

Chúng tôi là: Hoangsoft (Quy định tại Điều khoản dịch vụ: https://hoangsoft.com/dieu-khoan-dich-vu/)
Khách hàng (Người yêu cầu) có thể là: chủ sở hữu website, người được ủy quyền hoặc quản trị viên website.

Quyền và chính sách bảo mật thông tin

Trong quá trình thực hiện yêu cầu, Hoangsoft sẽ có toàn quyền can thiệp vào hệ thống của Khách hàng hoặc yêu cầu Khách hàng cung cấp quyền sử dụng các tài liệu, thông tin tài khoản hoặc các thông tin hỗ trợ quá trình thực hiện yêu cầu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm từ Hoangsoft

Hoangsoft chỉ thực hiện một yêu cầu mỗi lần và không thực hiện nhiều lần một yêu cầu.

Hoangsoft không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thất thoát dữ liệu, mất tài khoản hoặc lỗi phát sinh bởi Khách hàng.