Điểm bán hàng

Điểm bán hàng (Point of sale, viết tắt là POS) là các ứng dụng, phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng phục vụ mục đích bán hàng tại cửa hàng.